KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HASTA/HASTA YAKINI AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

ANTMODERN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Fener Mah. Bülent Ecevit Bulv. No:58 Antalya

Telefon: 0242 324 98 98

E-posta: info@dent.com.tr

KEP Adresi: ant.modern@hs01.kep.tr

Yukarıda bilgileri verilen ANTMODERN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve 21 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik kapsamında “veri sorumlusu “sıfatına sahiptir.

Veri Sorumlusu Kliniğimiz tarafından, kanunda yer alan usul ve şartlar çerçevesinde, aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, kliniğimizin sunduğu/sunacağı ticari faaliyet ve sağlık hizmeti kapsamında, hasta ilişkilerinde , hasta-tedavi süreci- tedavi planlaması , hasta-doktor ilişkisi, hizmet faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, randevu işlemlerinin düzenlenmesi ve hastayla iletişim süreçlerinde, işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde kaydedileceği, korunacağı , depolanacağı, muhafaza edileceği , yeniden düzenleneceği, kanunen kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurumlarla paylaşılacağı, Kanunun öngördüğü şartlarda yuriçi ve/veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağı, devredileceği , sınıflandırabileceğini ve Kanunda sayılan şekilde işlenebileceğini bilgilerinize sunarız.

Veri Sorumlusu Kliniğimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla (ancak bunlarla sınırlı olamamak kaydıyla) kişisel verileriniz toplanmakta ve bu veriler 6698 Sayılı Kanuna uygun bir şekilde saklanmaktadır:


 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebepleri

 1. Kliniğimizin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi,
 2. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis , gerekli tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 3. Pazarlama, hasta/müşteri analizi, hasta/müşteri ilişkileri yönetimi sisteminin kullanılması,
 4. Hastaya/hasta yakınına tedavi planlaması ve tedavi süreci hakkında bilgi verilmesi,
 5. Sağlık hizmetine uygun finansmanın planlanması ve yönetimi,
 6. Hasta randevu işlemlerinin ve randevu takviminin düzenlenmesi,
 7. Hasta/hasta yakınlarının ödemelerinin takibinin yapılması,
 8. Hasta/hasta yakını kimlik bilgilerinin doğrulanması,
 9. Hasta/Hasta yakını bilgi değişikliklerinin bildirilmesi ve takibinin yapılması,
 10. Sağlık hizmeti faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
 11. Hastaya/hasta yakınına tedavi,randevu, kampanya vs.sunulan hizmet kapsamında bilgilendirme mesajlarının gönderilmesi,
 12. Hasta refakat iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
 13. Hasta/hasta yakını şikayetlerinin kayıt altına alınması, takibi ve sonuçlandırmasının yapılması,
 14. Hasta/hasta yakını taleplerinin kayıt altına alınamsı ve takibinin yapılması,
 15. Hasta mahremiyetinin korunması,
 16. İlgili Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 17. Hasta hizmetleri , Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı , tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması , müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 18. Hastaya ait dijital verilerin vaka analizi ve değerlendirilmesine ilişkin şirket bünyesindeki doktorlarla ve Antmodern web sitesi, sosyal medya gibi diğer dijital ortamlarda paylaşılması

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Tüketici Kanunu, vb. İlgili mevzuat kapsamındaki idari ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

İlgili kişinin Anyasada güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, sunulan hizmetler kapsamında şirketimizin meşru menfaatleri doğrultusunda ; dava/icra takip süreçlerinin takibi ve neticelendirilmesi ile Tüketici ve ticari davaların takibinin yapılması amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK kapsamında işlenen kişisel verileriniz, toplanmasını gerektirecek hususların ortadan kalkmasına kadar geçecek makul süre, kanunda belirtilen zamanaşımı süreri ile dava-icra zamanaşımı süreleri kadar şirketimiz tarafından saklanmaktadır.


 

2. Bu kapsamda İlgili Kişiden Toplanan / Saklanan Kişisel Veriler

 1. Kimlik Verisi (Ad-soyad- TC Kimlik no-medeni hal-anne adı-baba adı- doğum yeri- doğum tarihi- cinsiyet-uyruk-din bilgilerini içeren nüfus cüzdan veya ehliyet fotokopisi, aile yakınlarına ait bilgiler, SGK sicil belge numaraları, imza/paraf bilgisi, vergi kimlik no, iş yeri bilgileri, işyeri sicil bilgileri, yabancı kimlik no, pasaport no..... vs)
 2. İletişim Verisi (Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta bilgisi, fax bilgisi, ülkesi, geçici ikmaetgah ve adres bilgileri, şirket içi iletişim bilgileri, işyeri adres ve işyeri telefon bilgileri, vs..)
 3. Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Sağlık verileri, sağlık raporu, hasta dosyası, tedavi işlemi-tedavi yöntemi-tedavi süreci, kan grubu, özel sağlık sigortası kapsamında alınan veriler, emeklilik/malullük ve sakatlık durumu/bilgisi/yüzdesi, ehliyet ve nüfus cüzdanı üzerinde yer alan kan grubu /protez ,din hanesi vs. gibi bilgiler, sendika-dernek bilgileri... vs)
 4. Fiziki Güvenlik Verisi (Fiziksel mekana girişte ve kalış sırasında alınan kayıtları ve belgelere ilşkin kişisel veriler, kamera kayıtları, güvenlik için alınan bilgiler ...vs.)
 5. Tedavi Amaçlı Özel VerilerTedavilerin prosedürü gereği, dijital ortamda işlenmesi gereken ağız çevresi ve içi, çene ve yüz bölgelerine ait fotoğraf ve videoları içeren veriler


 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KVKK kapsamında;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Hizmet sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusu olarak Kliniğimizin size ve kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. Tarafınızca kişisel bilgilerinizin herkese açıkbir şekilde alenileştirilmiş olması.
 6. Sağlık hizmetinin sunulması , tedavinin uygulanması ve sürdürülmesi için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması.
 7. Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak tarafımızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 8. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik ,tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetiminin sağlanması

sebepleriyle her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda , yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve 6698 Sayılı Kanuna uygun şekilde saklanmakta ve işlenmektedir.


 

4. Kişisel Verilerin 3.Kişilere Aktarılması

Kişisel verilerin aktarılması hususunda izelencek yöntemler KVKK ‘nın 8. Ve 9.maddelerinde düzenlenmiş olup , ilgili kişilerin verileri bu düzenleme ile gerçek veya tüzel üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriniz olan sağlık bilgileriniz, sağlık hizmetlerinin gereği olarak, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, gerekli tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması amaçlarıyla;

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • Özel sigorta şirketleriyle,
 • Türkiye Eczacılar Birliğiyle, Türk Diş Hekimleri Birliğiyle,
 • Yetki verdiğiniz temsilcilerinizle,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla paylaşılabilmektedir.

Adli bir vaka veya hukuki uyuşmazlık ortaya çıkması halinde sağlık ve kimlik bilgileriniz, adli makamlarla ve savunma haklarımızı kullanabilmek adına avukatlarımızla paylaşılabilmektedir.

Kimlik ve sağlık bilgileriniz, bünyemizde tetkiki yapılamayan durumlara özgü olarak, doğru tetkikin ve doğru teşhisin yapılabilmesi ve doğru tedavinin uygulanabilmesi adına,

Yurtiçinde yerleşik şirketimiz dışındaki laboratuvarlara, ilgili vücut örneği(diş ölçüsü, kemik –çene -ağız yapısı bilgileri -röntgen,tomografi vs. bilgiler ) ve hasta barkodunuzun iletilmesi suretiyle, ve yurtdışında çalıştığımız ortak firmalar(şefaf plak vs. işlemler için gerekli tüm bilgiler) ve laboratuvarlara gerekli tıbbi tetkiklerin yapılabilmesi amacıyla gönderilmektedir. Veri aktarıma yapılan labaratuar ve diğer iş ortaklarımız websitemizde belirtilmiştir.

Genel Nitelikli Kişisel Verileriniz, faturalandırma ve para transferi süreçlerinin yürütülmesi adına, bankalarla, mali müşavirlerimizle, tarafınızın işvereniyle veya bağlı bulunduğu/anlaşmalı olduğu sigorta kurumlarıyla paylaşılabilmektedir.

Ayrıca yalnızca tarafınızın rızası olması durumunda, sosyal medya üzerinde görsel verilerinizle ilgili paylaşım yapılabilmektedir.


 

5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Veri sorumlusu olarak Kliniğimiz, KVKK 12.maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilen hukuka aykırı işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.


 

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulan ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.


 

Hasta / Hasta Yakınının Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Herkes

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak adına, yukarıda belirtili kep adresimize, veri sorumlusuna daha önce bildirdiğiniz şahsınıza ait kep adresinden ileti yollayabilir; yukarıda belirtili adresimize, kimliğinizi teşhis edebileceğimiz şekilde başvuru yapabilir ya da noter aracılığıyla talebinizi ihtar edebilirsiniz. Usulüne uygun şekilde yapmış olduğunuz taleplerinize en geç 30 gün içinde geri dönüş sağlanacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde ANTMODERN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak çalışan adaylarına bilgilendirme yapılacaktır.